Haapsalu linnavolikogu otsustas lõpetada HTG tegevuse

OTSUS

Haapsalu

29. märts 2019 nr 127

Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Haapsalu linna põhimääruse § 50 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1 ja lg 9 ning Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2019 – 2022 punktist 2.1.2., Haapsalu Linnavolikogu otsustab:

1. Lõpetada Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevus 31.augustil 2019.a.

2. Haapsalu Linnavalitsusel sõlmida kokkulepe Haridus-ja Teadusministeeriumiga, tagamaks praegustele Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppuritele mittestatsionaarses õppevormis õppimise jätkamine põhikooli- ja gümnaasiumi tasemel Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

3. Haapsalu Linnavalitsusel viia läbi vajalikud toimingud Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamiseks.

4. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaie Haapsalu Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Otseteed